JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Nagłówek

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
oraz Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pn.

„Nauka dla biznesu”

organizowanej w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 9:30.
Konferencja odbędzie się w Auli Głównej budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego
przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

>>> Pobierz program konferencji <<<

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

 

Patronaty

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Połowa Polaków zdecydowanie opowiada się za polityką energetyczną, która powinna koncentrować się na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii - wynika z badania CBOS. Tylko 5 proc. badanych uważa, że powinniśmy postawić na źródła nieodnawialne.

 (...)Odnosząc się do strategii, jaką nasz kraj powinien przyjąć w ciągu najbliższych 14 lat (do roku 2030) w zakresie rozwoju elektroenergetyki, rozumianej jako wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, Polacy zdecydowanie stawiają na odnawialne źródła energii. Aż 89 proc. badanych podziela pogląd (z czego ponad połowa w sposób zdecydowany), że w tym czasie konieczny jest znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, bo pozwoli to na podwyższenie standardów czystego środowiska naturalnego w Polsce oraz na zwiększenie wpływu obywateli i społeczności lokalnych na decyzje dotyczące energetyki.

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<

źródło: PAP/http://biznes.pl/

95f1ea68414ee29431881705ddbb8965

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej dysponując doświadczeniem i interdyscyplinarnym zespołem ekspertów reprezentujących świat nauki oraz praktyki gospodarczej zaprasza do współpracy gminy zainteresowane przygotowaniem dedykowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W naszych opracowaniach implementowane są unikatowe i kompleksowe rozwiązania na bazie własnego know-how z zakresu efektywności energetycznej, implementacji OZE, monitorowania i inteligentnego zarządzania zasobami oraz Smart City (m.in. Inteligentne Ekoosiedle 2020. Jedynie dobrze zaplanowana ścieżka rozwoju pozwoli na optymalny i efektywny indywidualny rozwój Gminy w oparciu o środki unijne. Z prowadzonych obserwacji wynika, że wiele Gmin decyduje się zlecenie opracowania podmiotom nie posiadającym odpowiedniego zasobu wiedzy i kompetencji. Prowadzi to do sytuacji, że uzyskane dokumenty charakteryzują się niskim poziomem merytorycznym i nie posiadają właściwej wartości operacyjnej na poziomie wdrożenia. Inną praktyką jest nieprofesjonalne podejście i zastosowanie niepełnej metodyki pomijającej proces ankietyzacji, analiz wstępnych i końcowy etap konsultacji weryfikujący i optymalizujący końcową wersję dokumentu. W efekcie gmina otrzymuje często w niższej cenie szablonowy i bardzo ogólny dokument o niskiej wartości operacyjnej. Jeśli myślisz o opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej koniecznie skontaktuj się z nami.

PKEO

>>> CZYTAJ WIĘCEJ ... <<<


Miliardy euro, które z unijnego budżetu mają być przeznaczane na przejście od gospodarki opartej na węglu w kierunku ekonomii niskoemisyjnej, mogą być zmarnowane przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej – alarmują organizacje pozarządowe.

Taki wniosek płynie z raportu CEE Bankwatch Network i Friends of the Earth Europe, który współfinansowała UE. Organizacje opisały w ponad 150-stronicowej publikacji analizę planów inwestycyjnych i strategii klimatycznych 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W przypadku Polski dotyczą one inwestycji finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Spójności w Polsce w latach 2014–2020(...)

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<


źródło: PAP/biznes.pl

"Między 40 a 120 mld zł traci rocznie polska gospodarka z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem i benzopirenem. To m.in. kwoty wydane na hospitalizację, utracone dni pracy czy straty przedsiębiorstw. Pod względem zawartości szkodliwych związków chemicznych jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Unii Europejskiej. (...)" 

Źródło: Newseria Biznes

>>>Dowiedz się wiecej na BIZNES.PL<<<

 

Coal-Fired-Power-Plant

>>> Aktualny stan jakości powietrza na Podkarpaciu! <<<

 PM25 maks dzisiaj

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów PM10 absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje wzrostem zachorowalności na nowotwory oraz skróceniem średniej długości życia , a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia  oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (np. astmy), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi!.  Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Ważne!
- nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
- jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich w ogrodzie.

oze logoGospodarka niskoemisyjna – gospodarka wytwarzająca minimalną ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Celem gospodarki niskoemisyjnej jest wypracowanie/utrzymanie efektywność energetycznej, produkcja czystej energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Obejmuje ona także działania z zakresu zrównoważonego transportu oraz gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku współpracy wszystkich podmiotów gospodarki z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii i praktyk, efektywnych rozwiązań energetycznych, odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych.

 

Działania obowiązkowe gmin:

 • opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy,
 • stworzenie gminnej bazy danych zawierającej informacje umożliwiające ocenę i zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej w gminie,
 • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kompetencji pracowników gminy odpowiedzialnych za wdrożenie PGN.

 

Przykładowe źródło finansowania opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej PGN:
NFOŚiGW na podstawie umowy zawartej z Ministrem Gospodarki.
Terminy:  ogłaszane przez NFOŚiGW.
Zakres wsparcia: 85 procent kosztów kwalifikowanych.


Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do:

 • zmniejszenia emisji CO2,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
 • zmniejszenia zużycia energii finalnej,
 • zmniejszenia wydatków gminy.

 

Priorytet PGN: ograniczenie końcowego zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie gminy.

PGN:

 • jest dokumentem kompleksowym,
 • określa konkretne działania, które lokalne władze oraz podmioty gospodarcze podejmą, aby osiągnąć w/w cele do 2020 roku,
 • obejmuje cały obszar geograficzny jednostki terytorialnej,
 • zawiera działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE,
 • obejmuje sektor publiczny, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie energii, tj. w sektorze budynków użyteczności publicznej i komunalnym budownictwie mieszkaniowym oraz infrastrukturze technicznej (oświetlenie uliczne, system ciepłowniczy, transport),
 • obejmuje sektor prywatny, tj. podmioty lokalne będące producentami lub odbiorcami energii finalnej, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł, transport,
 • zawiera opis działań edukacyjno-promocyjnych oddziałujących na lokalną społeczność celem zmiany postaw konsumpcyjnych jako końcowych użytkowników energii,
 • określa wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emisji CO2 w odniesieniu do ustalonego przez władze lokalne roku bazowego,
 • wymaga zaangażowania społeczność lokalnej,
 • wymaga zapewnienia kadr do jego wdrożenia,
 • wymaga uwzględnienia w prognozie finansowej,
 • jest zatwierdzany do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej dysponując doświadczeniem i interdyscyplinarnym zespołem ekspertów reprezentujących świat nauki oraz praktyki gospodarczej zaprasza do współpracy gminy zainteresowane przygotowaniem PGN. W naszych opracowaniach implementowane są unikatowe i kompleksowe rozwiązania na bazie własnego know-how z zakresu efektywności energetycznej, implementacji OZE, monitorowania i inteligentnego zarządzania zasobami oraz Smart City (m.in. Inteligentne Ekoosiedle 2020 – www.ieo2020.pl). Dla opracowanych dokumentów zapewniamy kontynuację wsparcia zarówno na etapie aplikowania o środki UE, jak również na etapie wdrażania, monitorowania i zwiększenia efektywności.

Ponadto nasza oferta poza przeprowadzeniem niezbędnych analiz do opracowania PGN może obejmować wdrożenie narzędzi wspomagających tworzenie gminnej bazy danych umożliwiającej efektywne zarządzanie zasobami gminy ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania środowiskiem i efektywnością energetyczną.  

Oferujemy także warsztaty dla pracowników gminy z zakresu zarządzania środowiskiem oraz spotkania informacyjno-promocyjne z mieszkańcami wspierające kształtowanie pozytywnego klimatu społecznego niezbędnego do wdrożenia elementów strategii rozwoju gminy zawartych w  PGN.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Klastra.


Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar

Logo UE ALELANTE

Odnawialne źródła energii i rozwój smart cities były tematem przewodnim konferencji zorganizowanej w zeszły czwartek przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO), Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Klaster AEI APREAN energINNOVACIÓN z Hiszpanii.

Konferencja „Współpraca polsko-hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities” była ukoronowaniem międzynarodowego projektu ADELANTE skierowanego do podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) województwa podkarpackiego. Projekt zakładał analizę i adaptację hiszpańskiego modelu rozwoju OZE w celu przyspieszenie rozwoju MMŚP branży ekoenergetycznej i powiązanych, zwiększenie stopnia ich umiędzynarodowienia oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju usług i technologii w obszarze smart cities.

Na konferencji  pojawili się m.in.przedstawiciele władz regionu, podkarpackich samorządów, biznesu, naukowcy i przedstawiciele klastrów z branży OZE z Hiszpanii, Słowacji oraz Ukrainy.

W imieniu władz regionu słowo wstępne skierowane do uczestników konferencji wygłosił Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy międzynarodowej, która pozwala na transfer wiedzy i dobrych praktyk przekładających się na wzrost społeczno-gospodarczy regionu, a także zadeklarował przyszłe wsparcie podobnych inicjatyw.

Eksperci z Hiszpanii podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu modeli rozwoju smart city oraz holistycznego zarządzania rozwojem miejskim i wiejskim w oparciu o nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii. Dobre praktyki w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną przedstawiły miasta Rzeszów, Krosno i Jasło, omawiając inwestycje w kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, transport i infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne ułatwiające życie mieszkańcom. Podkarpackie MSP miały także możliwość zaprezentowania swojego potencjału oraz oferowanych usługi i produktów podczas sesji autoprezentacji i wystawie OZE.

Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na synergie wytworzone na poziomie regionalnym, klastrowym, naukowym i prywatnym oraz podkreślili nadzieję na dalszą współpracę przy tworzeniu i realizowaniu  nowych inicjatyw.

Dodatkowo, projekt ADELANTE promował potencjał i atrakcyjność inwestycyjną województwa podkarpackiego na arenie międzynarodowej. Był także pierwszym etapem partycypacyjnego modelowania Inteligetnego EkoOsiedla 2020, który ma na celu stworzenie modelowych warunków dla przechodzenia regionu na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczania istniejących nierówności gospodarczych i społecznych.

Logo UE ALELANTE

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz z partnerami Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

oraz Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić do udziału

w konferencji zamykającej projekt ADELANTE

„Współpraca polsko--hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities”

która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku

w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynek A0)

przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie

Początek spotkania godzina 8:30

>>> Pobierz program konferencji <<<

>>> Potwierdź udział w konferencji <<<

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

e-mail: biuro(at)klasterOZE.org

tel.: 17 717 33 00, 533 234 322

formularz zgłoszeniowy: www.klasterOZE.org

do dnia 22.06.2015 r.

 stopka kz

 

stopka partnerzy jpg 600

Źródło: Onet.biznes

Gdyby przyjąć, że rozwój OZE jest - obok śmiertelności noworodków czy dostępu do internetu - jednym ze wskaźników postępu cywilizacyjnego, to Polska jest na szarym końcu, z ok. 20-letnim opóźnieniem wobec wielu krajów UE - mówi PAP prezes IEO Grzegorz Wiśniewski. W latach 2008-2013 kapitalizacja rynkowa pięciu największych producentów energii elektrycznej w UE - takich potentatów jak E.ON, RWE, Engie, EDF, Enel spadła o 37 proc., tj. o ok. 100 mld euro - wynika z opublikowanego kilka dni temu raportu Carbon Tracker Initiative (CTI), międzynarodowego think tanku finansowego. To wynik głębokich zmian na rynku energii elektrycznej zainicjowana przez UE. Po pierwsze, w latach 2008 - 2013 popyt na energię elektryczną w UE spadł o 3,3 proc. (przy jednoczesnym wzroście PKB sięgającym 4,1 proc.), udział węgla w miksie energetycznym paliw dla elektroenergetyki spadł o 4,2 proc., po drugie, udział energetyki z OZE wzrósł w 2014 r. do 16 proc. - zauważyli autorzy raportu.

Źródło: Onet

UE to światowy lider w walce z globalnym ociepleniem, ale nie odnosi największych korzyści gospodarczych z rozwoju energetyki odnawialnej. Najwięcej miejsc pracy w tym sektorze powstało i wciąż przybywa w Chinach - wskazuje opublikowany dzisiaj raport.

Według opracowania Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) obecnie w przemyśle energetyki odnawialnej pracuje na świecie 7,7 mln osób. Rok wcześniej było to 6,5 mln osób, co oznacza wzrost w ciągu 12 miesięcy o 18 procent.

30.05. Nankin (PAP)   - Samolot Solar Impulse 2 z napędem słonecznym wystartował w sobotę wieczorem czasu polskiego z Nankinu we wschodnich Chinach do lotu na amerykańskie Hawaje, kontynuując historyczny lot dookoła świata, rozpoczęty 9 marca w Abu Zabi.

naklowek Adelante kolor 800

 

Termin szkoleń:          Edycja II: Zjazd pierwszy 22-24 maja 2015 Zjazd drugi: 29-30 maja 2015

Miejsce szkoleń:          Hotel Splendor Siedliska 495 (k. Rzeszowa)

 

Przedsiębiorco!

Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?

Chciałbyś wejść na rynki zagraniczne?

Potrzebujesz dofinansowania rozwoju Twojej firmy?

A może poszukujesz sposobów skutecznego wypromowania oferty?

Jeśli tak, to masz szansę skorzystać z wyjątkowej oferty właśnie dla Ciebie i Twojej firmy!