JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

>>> Aktualny stan jakości powietrza na Podkarpaciu! <<<

 PM25 maks dzisiaj

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów PM10 absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje wzrostem zachorowalności na nowotwory oraz skróceniem średniej długości życia , a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia  oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (np. astmy), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi!.  Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Ważne!
- nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
- jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich w ogrodzie.

oze logoGospodarka niskoemisyjna – gospodarka wytwarzająca minimalną ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Celem gospodarki niskoemisyjnej jest wypracowanie/utrzymanie efektywność energetycznej, produkcja czystej energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Obejmuje ona także działania z zakresu zrównoważonego transportu oraz gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku współpracy wszystkich podmiotów gospodarki z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii i praktyk, efektywnych rozwiązań energetycznych, odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych.

 

Działania obowiązkowe gmin:

 • opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy,
 • stworzenie gminnej bazy danych zawierającej informacje umożliwiające ocenę i zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej w gminie,
 • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kompetencji pracowników gminy odpowiedzialnych za wdrożenie PGN.

 

Przykładowe źródło finansowania opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej PGN:
NFOŚiGW na podstawie umowy zawartej z Ministrem Gospodarki.
Terminy:  ogłaszane przez NFOŚiGW.
Zakres wsparcia: 85 procent kosztów kwalifikowanych.


Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do:

 • zmniejszenia emisji CO2,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
 • zmniejszenia zużycia energii finalnej,
 • zmniejszenia wydatków gminy.

 

Priorytet PGN: ograniczenie końcowego zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie gminy.

PGN:

 • jest dokumentem kompleksowym,
 • określa konkretne działania, które lokalne władze oraz podmioty gospodarcze podejmą, aby osiągnąć w/w cele do 2020 roku,
 • obejmuje cały obszar geograficzny jednostki terytorialnej,
 • zawiera działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE,
 • obejmuje sektor publiczny, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie energii, tj. w sektorze budynków użyteczności publicznej i komunalnym budownictwie mieszkaniowym oraz infrastrukturze technicznej (oświetlenie uliczne, system ciepłowniczy, transport),
 • obejmuje sektor prywatny, tj. podmioty lokalne będące producentami lub odbiorcami energii finalnej, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł, transport,
 • zawiera opis działań edukacyjno-promocyjnych oddziałujących na lokalną społeczność celem zmiany postaw konsumpcyjnych jako końcowych użytkowników energii,
 • określa wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emisji CO2 w odniesieniu do ustalonego przez władze lokalne roku bazowego,
 • wymaga zaangażowania społeczność lokalnej,
 • wymaga zapewnienia kadr do jego wdrożenia,
 • wymaga uwzględnienia w prognozie finansowej,
 • jest zatwierdzany do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej dysponując doświadczeniem i interdyscyplinarnym zespołem ekspertów reprezentujących świat nauki oraz praktyki gospodarczej zaprasza do współpracy gminy zainteresowane przygotowaniem PGN. W naszych opracowaniach implementowane są unikatowe i kompleksowe rozwiązania na bazie własnego know-how z zakresu efektywności energetycznej, implementacji OZE, monitorowania i inteligentnego zarządzania zasobami oraz Smart City (m.in. Inteligentne Ekoosiedle 2020 – www.ieo2020.pl). Dla opracowanych dokumentów zapewniamy kontynuację wsparcia zarówno na etapie aplikowania o środki UE, jak również na etapie wdrażania, monitorowania i zwiększenia efektywności.

Ponadto nasza oferta poza przeprowadzeniem niezbędnych analiz do opracowania PGN może obejmować wdrożenie narzędzi wspomagających tworzenie gminnej bazy danych umożliwiającej efektywne zarządzanie zasobami gminy ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania środowiskiem i efektywnością energetyczną.  

Oferujemy także warsztaty dla pracowników gminy z zakresu zarządzania środowiskiem oraz spotkania informacyjno-promocyjne z mieszkańcami wspierające kształtowanie pozytywnego klimatu społecznego niezbędnego do wdrożenia elementów strategii rozwoju gminy zawartych w  PGN.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Klastra.


Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar

Logo UE ALELANTE

Odnawialne źródła energii i rozwój smart cities były tematem przewodnim konferencji zorganizowanej w zeszły czwartek przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO), Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Klaster AEI APREAN energINNOVACIÓN z Hiszpanii.

Konferencja „Współpraca polsko-hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities” była ukoronowaniem międzynarodowego projektu ADELANTE skierowanego do podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) województwa podkarpackiego. Projekt zakładał analizę i adaptację hiszpańskiego modelu rozwoju OZE w celu przyspieszenie rozwoju MMŚP branży ekoenergetycznej i powiązanych, zwiększenie stopnia ich umiędzynarodowienia oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju usług i technologii w obszarze smart cities.

Na konferencji  pojawili się m.in.przedstawiciele władz regionu, podkarpackich samorządów, biznesu, naukowcy i przedstawiciele klastrów z branży OZE z Hiszpanii, Słowacji oraz Ukrainy.

W imieniu władz regionu słowo wstępne skierowane do uczestników konferencji wygłosił Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy międzynarodowej, która pozwala na transfer wiedzy i dobrych praktyk przekładających się na wzrost społeczno-gospodarczy regionu, a także zadeklarował przyszłe wsparcie podobnych inicjatyw.

Eksperci z Hiszpanii podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu modeli rozwoju smart city oraz holistycznego zarządzania rozwojem miejskim i wiejskim w oparciu o nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii. Dobre praktyki w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną przedstawiły miasta Rzeszów, Krosno i Jasło, omawiając inwestycje w kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, transport i infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne ułatwiające życie mieszkańcom. Podkarpackie MSP miały także możliwość zaprezentowania swojego potencjału oraz oferowanych usługi i produktów podczas sesji autoprezentacji i wystawie OZE.

Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na synergie wytworzone na poziomie regionalnym, klastrowym, naukowym i prywatnym oraz podkreślili nadzieję na dalszą współpracę przy tworzeniu i realizowaniu  nowych inicjatyw.

Dodatkowo, projekt ADELANTE promował potencjał i atrakcyjność inwestycyjną województwa podkarpackiego na arenie międzynarodowej. Był także pierwszym etapem partycypacyjnego modelowania Inteligetnego EkoOsiedla 2020, który ma na celu stworzenie modelowych warunków dla przechodzenia regionu na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczania istniejących nierówności gospodarczych i społecznych.

Logo UE ALELANTE

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz z partnerami Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

oraz Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej z Hiszpanii mają zaszczyt zaprosić do udziału

w konferencji zamykającej projekt ADELANTE

„Współpraca polsko--hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities”

która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku

w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynek A0)

przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie

Początek spotkania godzina 8:30

>>> Pobierz program konferencji <<<

>>> Potwierdź udział w konferencji <<<

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

e-mail: biuro(at)klasterOZE.org

tel.: 17 717 33 00, 533 234 322

formularz zgłoszeniowy: www.klasterOZE.org

do dnia 22.06.2015 r.

 stopka kz

 

stopka partnerzy jpg 600

Źródło: Onet.biznes

Gdyby przyjąć, że rozwój OZE jest - obok śmiertelności noworodków czy dostępu do internetu - jednym ze wskaźników postępu cywilizacyjnego, to Polska jest na szarym końcu, z ok. 20-letnim opóźnieniem wobec wielu krajów UE - mówi PAP prezes IEO Grzegorz Wiśniewski. W latach 2008-2013 kapitalizacja rynkowa pięciu największych producentów energii elektrycznej w UE - takich potentatów jak E.ON, RWE, Engie, EDF, Enel spadła o 37 proc., tj. o ok. 100 mld euro - wynika z opublikowanego kilka dni temu raportu Carbon Tracker Initiative (CTI), międzynarodowego think tanku finansowego. To wynik głębokich zmian na rynku energii elektrycznej zainicjowana przez UE. Po pierwsze, w latach 2008 - 2013 popyt na energię elektryczną w UE spadł o 3,3 proc. (przy jednoczesnym wzroście PKB sięgającym 4,1 proc.), udział węgla w miksie energetycznym paliw dla elektroenergetyki spadł o 4,2 proc., po drugie, udział energetyki z OZE wzrósł w 2014 r. do 16 proc. - zauważyli autorzy raportu.

Źródło: Onet

UE to światowy lider w walce z globalnym ociepleniem, ale nie odnosi największych korzyści gospodarczych z rozwoju energetyki odnawialnej. Najwięcej miejsc pracy w tym sektorze powstało i wciąż przybywa w Chinach - wskazuje opublikowany dzisiaj raport.

Według opracowania Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) obecnie w przemyśle energetyki odnawialnej pracuje na świecie 7,7 mln osób. Rok wcześniej było to 6,5 mln osób, co oznacza wzrost w ciągu 12 miesięcy o 18 procent.

30.05. Nankin (PAP)   - Samolot Solar Impulse 2 z napędem słonecznym wystartował w sobotę wieczorem czasu polskiego z Nankinu we wschodnich Chinach do lotu na amerykańskie Hawaje, kontynuując historyczny lot dookoła świata, rozpoczęty 9 marca w Abu Zabi.

naklowek Adelante kolor 800

 

Termin szkoleń:          Edycja II: Zjazd pierwszy 22-24 maja 2015 Zjazd drugi: 29-30 maja 2015

Miejsce szkoleń:          Hotel Splendor Siedliska 495 (k. Rzeszowa)

 

Przedsiębiorco!

Szukasz pomysłów na rozwój swojego biznesu?

Chciałbyś wejść na rynki zagraniczne?

Potrzebujesz dofinansowania rozwoju Twojej firmy?

A może poszukujesz sposobów skutecznego wypromowania oferty?

Jeśli tak, to masz szansę skorzystać z wyjątkowej oferty właśnie dla Ciebie i Twojej firmy!

31 marca w Rzeszowie (Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48) odbędzie się już ostatnia konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dobry wiatr dla regionów” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Podczas konferencji omówione zostaną tematy: energetyka wiatrowa w polskim krajobrazie, metody prognozowania, unikania i minimalizacji oddziaływania farm wiatrowych na środowisko, metody pomiaru i rejestracji parametrów energetycznych wiatru wykorzystywane do projektowania lokalizacji farm wiatrowych, możliwości i uwarunkowanie województwa podkarpackiego dla rozwoju energetyki wiatrowej, mała energetyka wiatrowa, ustawa o oze-zasady wsparcia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska), dr inż. Jacek Ostrowski (AGH), Jerzy Krużel (Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej), Marta Kaczmarek (EkoPerfekt), Krzysztof Tyszkiewicz (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Piotr Rudyszyn (w4e Centrum Energii Wiatrowej).

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, firm deweloperskich, liderów opinii, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji ekologicznych, dziennikarzy, prawników, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów oraz mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych energetyką wiatrową.

Zarejestruj się na konferencję!

Więcej informacji o całej kampanii, szczegółowym programie konferencji i terminach rejestracji znajdą Państwo na stronie projektu: http://regionalne.psew.pl/

naklowek Adelante kolor 800

 

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Andaluzyjskim Klastrem Energii Odnawialnej mają przyjemność zaprosić Państwa na 40-to godzinne bezpłatne szkolenie wprowadzające w tematykę SMART CITY i powiązane z projektem Inteligentne Ekoosiedle 2020. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Adelante” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1.

Szkolenie obejmie cztery moduły tematyczne:

 • Zarządzanie strategiczne OZE – m.in. anatomia miast inteligentnych oraz rozwój, miejsce i rola MMSP w Smart City,
 • Internacjonalizacja i konsorcja eksportowe – m.in ryzyko związane z internacjonalizacją, diagnoza potencjału eksportowego oraz kluczowe czynniki sukcesu ekspansji firm,
 • Międzynarodowe źródła finansowania – dostępne oraz planowane źródła finansowania w latach 2014-2020 umożliwiające rozwój w obszarze ekoenergetyki i inteligentnych ekoinnowacji,
 • Marketing, branding i packaging – działania marketingowe wspierające rozwój nowych produktów usług i specjalizacji oraz realizacja planów marketingowych.

 

Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają certyfikat "Smart City Ready"

 • Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objęte pomocą de minimis
 • Szkolenia z każdego modułu odbywać będą się w grupach 10 osobowych i przeznaczone są dla kadr zarządzających i pracowników MMSP z województwa podkarpackiego,
 • Szkolenia są 40 godzinne tj. 5 dni po 8 godzin i zostaną przeprowadzone w okresie od marca do maja 2015,
 • W trakcie szkolenia zostanie zapewniona sala, catering i materiały szkoleniowe,
 • Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną szczegółową informację nt. harmonogramu oraz miejsca szkolenia.

 

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

·

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej serdecznie zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji podsumowującej projekt ,,FARADAY”- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, która odbędzie się w dniu  25 marca 2015r. (środa) w godzinach  od 9:45 do 14:00
w Restauracji Kamionka, Bezmiechowa Górna- Szybowisko, 38-600 Lesko.  
Celem konferencji jest oficjalne  podsumowanie wypracowanych rezultatów w ramach projektu oraz ich  wpływ na rozwój  MŚP na terenie podregionu krośnieńsko-przemyskiego.
Projekt ma na celu   poprawę warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 i ich wpływ na rozwój  społeczno-gospodarczy podregionu krośnieńsko-przemyskiego.

Organizatorzy zapewniamy salę szkoleniową, materiały oraz catering.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują i pokrywają koszty związane z dojazdem.

Projekt   realizowany jest w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2.  Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

Dodatkowe informacje  pod nr tel. 17 86 76 216

>>>Pobierz program konferencji<<<


W dzisiejszym społeczeństwie istnieje silna obawa na temat skuteczności ochrony środowiska naturalnego i zmian klimatycznych w szczególności. Obawa ta jest wyrażana w różnych umowach, traktatach i konwencjach międzynarodowych, których celem jest zmniejszanie istniejących zagrożeń w sposób zorganizowany i z udziałem wszystkich sektorów społeczeństwa.
Ponadto, zasoby paliw kopalnych są nieodnawialne a tempo ich eksploatacji znacznie przekracza tempo ich powstawania (miliony lat). Dlatego też, oprócz negatywnego wpływu na atmosferę, zasoby te zostaną wyczerpane w ciągu stosunkowo niewielu lat. Oznacza to, że nie tylko jest to problem ochrony środowiska naturalnego, ale również stanie się problemem gospodarczym w niedalekiej przyszłości.
Odnawialne źródła energii (OZE) są traktowane jako silna konkurencja w sektorze energetycznym, ponieważ dotyczy czystych i niewyczerpanych źródeł energii, której używanie nie wpływa na jej ilość lub jakość.

paragrafW dzisiejszym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę – TARYFY GWARANTOWANE

W dzisiejszym głosowaniu za odrzuceniem senackich poprawek w zakresie zasad sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE i tym samym utrzymaniem przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki Bramory opowiedziało się 227 posłów, przeciwko było 200 posłów, a 9 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 24 posłów.

Za utrzymaniem poprawek senackich i odrzuceniem poprawki prosumenckiej głosowało 198 obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej z wyjątkiem jednego posła PO, Łukasza Tuska, który wstrzymał się od głosu.

Za poprawką Bramory opowiedziały się natomiast wszystkie pozostałe kluby, przy czym w PiS, SLD i TR od głosu wstrzymał się jeden poseł w każdej z tych partii. Za poprawką prosumencką zagłosowało też 9 posłów Solidarnej Polski, 4 posłów SP wstrzymało się od głosu, a w grupie posłów niezrzeszonych za poprawką Bramory opowiedziało się 16 posłów, a 2 było przeciwko.

Tym samym zwolennicy poprawki prosumenckiej uzyskali bezwzględną większość niezbędną do utrzymania w ustawie o OZE zapisów o taryfach gwarantowanych dla prosumentów zgodnie z poprawką Bramory.

Posłowie poparli poprawkę prosumencką już wcześniej, podczas głosowania nad ustawą o OZE w dniu 16 stycznia br. Zwolennicy taryf gwarantowanych w Sejmie oddali wówczas 220 głosów "za", wobec 218 głosów "przeciw" i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Mimo wcześniejszego poparcia Sejmu poprawka Bramory nie spotkała się z przychylnością Senatu, który zaproponował w zamian swoją poprawkę autorstwa senatorów PO.

Dlatego sprawa poprawki Bramory wróciła do Sejmu, a w dzisiejszym głosowaniu posłowie bezwzględną większością głosów ponownie poparli poprawkę wprowadzającą system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs).

Poprawka posła Bramory ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 kW  i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii, które będą niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

1.     hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh

2.     energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh

3.     energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

1.     biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh

2.     biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh

3.     biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;

4.     hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh

5.     energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh

6.     energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Rozdział 4. ustawy o OZE poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie prezydenta, publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu vacatio legis.

gramwzielone.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 4 marca 2015 r., przy okazji odbywających się w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild, największej imprezy dla branży zrównoważonego budownictwa na  świecie.

Więcej...