www.PKEO.org

Działania prowadzone przez PKEO mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek badawczo rozwojowych i innych podmiotów dziłających na rzecz rozwoju ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Korzyści dla członków

  • przynależność do silnego i wpływowego grona partnerów
  • dostęp do bazy B+R, kontaktów biznesowych i aktualności branżowych
  • udział w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych produktów i rozwiązań
  • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i jej pozytywnego wizerunku
  • prezentacja potencjału firmy w serwisach internetowych PKEO
  • spójna reprezentacja interesów członków na zewnątrz

Członkiem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej może zostać każda osoba utożsamiająca się z celami statutowymi Stowarzyszenia. Firmy uzyskują status partnera PKEO potwierdzony CERTYFIKATEM uczestnictwa w klastrze na zasadzie członka wspierającego.

W celu przystąpienia do PKEO na prawach członka zwyczajnego należy złożyć do biura PKEO wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską z pozytywną opinią co najmniej dwóch obecnych członków PKEO.

Dla Firm Partnerskich - członków wspierających obowiązuje procedura akredytacyjna:

Opis procedury:
1.    Złożenie deklaracji członkowskiej dla członków wspierających,
2.    Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 2000 PLN tytułem przeprowadzenia procesu akredytacji – brak opłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
3.    Wysłanie formularza Raportu Samooceny (RS),
4.    Złożenie RS przez firmę ubiegającą się o status członka wspierającego,
5.    Wskazanie dwóch członków Zarządu do Zespołu Akredytacyjnego (ZA) – niezależnie do każdego zgłoszenia,
6.    Ocena RS i wizyta referencyjna ZA w firmie,
7.    Przygotowanie przez ZA rekomendacji dla Zarządu,
8.    Głosowanie wniosku na podstawie zgłoszenia i rekomendacji zgodnie ze Statutem na posiedzeniu Zarządu.

Decyzję o przyjęciu do PKEO członka zwyczajnego oraz członka wspierającego podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu od daty wpłynięcia deklaracji.

Zachęcamy do współpracy. Wszystkie oferty prosimy kierować na adres biuro(at)klasterOZE.org

W celu otrzymania kompletu dokumentów rejestracyjnych prosimy o kontakt z biurem klastra.

UWAGA !!! Status członka zwyczajnego w przypadku osoby reprezentującej Firmę/Instytucję nie uprawnia do korzystania z przywilejów dla Firm Partnerskich.Rada Naukowa

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

prof. dr hab. Igor Tralle

dr Grzegorz Wisz

dr Małgorzata Lechwar

dr hab. Mariusz Załucki

dr hab. Andrzej Wal

dr hab. Małgorzata Pociask

dr Mariusz Bester

dr Mirosław Łabuz

dr Paweł Zięba

 

Zarząd PKEO

Grzegorz Wisz - Prezes Zarządu
Małgorzata Lechwar – Wiceprezes Zarządu
Artur Bodziony - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Krużel – Członek Zarządu
Paweł Zięba – Członek Zarządu
Paweł Bytnar- Członek Zarządu
Ryszard Nowak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Danuta Kozyra
Mirosław Łabuz
Mariusz Bester