JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

PO CO I JAK TWORZYĆ KLASTER ENERGII?

W rozumieniu treści dokumentu Ustawa Prawo energetyczne, to gminy jako podstawowe jednostki terytorialne realizują zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia ważnej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią daje podstawy do szukania odpowiedzi na pytanie czy gminy posiadają odpowiedni potencjał instytucjonalny do realizacji zobowiązań z zakresu lokalnego gospodarowania energią. Gminy dysponują obecnie nowym instrumentem, tj. klastrem energii. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i chcąc wesprzeć możliwość wykorzystania potencjalnych możliwości struktur klastrowych w ramach Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego została opracowana publikacja naukowo-aplikacyjna pt. „ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje”.

Pozycja została opracowana przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Preszowskiego jako odpowiedź na nowelizację ustawy
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z póź. Zm) wprowadzającą koncepcję klastra energii, który zgodnie ze stanowiskiem Ministra Energii ma stanowić „mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym” pozwalający na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystanie lokalnych surowców, zagospodarowanie odpadów, eliminację emisji, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowoczesnych, elastycznych struktur gospodarczych otwartych na innowacje i nowoczesne technologie.

Jednocześnie autorzy opracowania jako zarządzający strukturami Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Klastra Energetycznego Regionu Preszowskiego od wielu lat prowadzą praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu otoczenia oraz realizację przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego na różnych polach, tj. naukowym, biznesowym i międzysektorowym. Prezentowane opracowanie mające interdyscyplinarny  charakter powinno znacząco wesprzeć planowane przez Ministerstwo działania w obszarze klastrów energii. Biorąc pod uwagę aktualność poruszanej tematyki, aplikacyjny charakter opracowania, brak opracowań naukowych na temat klastrów energii oraz doświadczenie autorów w koordynacji działań struktur klastrowych, jak również doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami nauki oraz mieszkańcami regionu, zespół autorski zachęca do zapoznania się z tą pozycją. Opracowanie w pierwszym rzędzie jest adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, które powinny odegrać kluczową rolę animującą systemową zmianę w obszarze bilansowania, stabilizowania oraz zmniejszania emisyjności lokalnej energetyki, a także podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez tworzenie zoptymalizowanej strategii zrównoważonego rozwoju danej jednostki terytorialnej funkcjonującej w ramach regionalnego klastra energii. Potencjalnym odbiorcą treści opracowania będą też przedsiębiorcy. Lokalnie działające firmy zorganizowane w formule klastra powinny odegrać znaczącą rolę w procesie zmiany systemowej aktywującej i optymalizującej wykorzystanie lokalnych zasobów. Ponadto, książka dedykowana jest dla uczelni wyższych, ale także dla szkolnictwa zawodowego, które powinny dostarczyć interdyscyplinarną i zoperacjonalizowaną wiedzę, narzędzia oraz kompetentne kadry, które wesprą i pozwolą na skuteczne wdrażanie, optymalizację oraz walidację przyjętych planów na każdym etapie realizacji strategii rozwoju danego klastra energii.

Zdaniem autorów efektywna współpraca wszystkich środowisk oparta na klarownych zasadach partnerstwa powinna stworzyć warunki sprzyjające dla rozwoju spójnego regionalnego ekosystemu, w którym dzięki synergii będziemy obserwowali zrównoważony wzrost gospodarczy połączony ze wzrostem bezpieczeństwa oraz wzrostem poziomu jakości życia. Jako oczekiwany priorytetowy rezultat wszechstronnych działań opisanych powyżej w zamiarze twórców i animatorów Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej jest doprowadzenie do uruchomienia regionalnego ekosystemu innowacji, w którym w sposób naturalny pojawi się popyt i będzie zachodził proces kreowania wartości z dużym udziałem produktów zaawansowanych technologicznie.

dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej – cele, doświadczenie, oferta http://energia.rzeszow.pl/

„ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje”. Publikacja dostępna niebawem w sieci sprzedaży wydawnictwa CeDeWu ISBN 978-83-8102-026-8

 

W przypadku zainteresowania Państwa współpracą przy tworzeniu klastrów energii prosimy o kontakt z biurem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej KONTAKT

>>>Ankieta dla gmin zainteresowanych udziałem w klastrze energii<<<

Odsłony: 2296