JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Energia ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do energii pierwotnej


Udział energii ze źródeł odnawialnych w 2010 roku w zakresie energii pierwotnej został pokryty w około 2/3 energii odnawialnych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej (około 26%) dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do zastosowań termicznych i około 10% wykorzystania biopaliw w transporcie.
Trend użycia różnych źródeł energii i zużycia energii w Hiszpanii, mierzony w kategoriach energii pierwotnej od 2004 do 2010 roku pokazuje, że w 2004 roku energie odnawialne zapewniały zużycia energii pierwotnej w skali 6,3%. Oznacza to, że w okresie działania PER 2005-2010 odsetek ten wzrósł o 5%, osiągając poziom 11,3%.
Ponieważ udział ten był nieznacznie poniżej celu PER ustalonego w wysokości 12%, do oceny jego realizacji i rozwoju energii odnawialnych w oparciu o niedawno zakończony Plan Energii Odnawialnej na lata 2005-2010, należy wziąć pod uwagę sektorowy rozwój różnych energii ze źródeł odnawialnych, jak również niektóre aspekty metodologiczne wymienione poniżej.
W latach 2005-2010 nastąpił niski wzrost biomasy, zarówno do zastosowań termicznych jak i energetycznych. Natomiast odnotowano wyższy od oczekiwanego wzrost segmentu fotowoltaicznego. Jednak międzynarodowa metodologia, stosowana do obliczania energii pierwotnej penalizuje obszary bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej (wodnej, wiatrowej i fotowoltaicznej), których proces transformacji jest uważany za plon energii elektrycznej 100% w porównaniu z tymi, które obejmują procesy termiczne (w tym biomasy), która mając znacznie niższe plony, wymagają znacznie większych ilości energii pierwotnej do wyprodukowania tej samej ilości prądu.
Dla zilustrowania owej kary rozważymy następujący przykład: jeśli wyprodukowana w Hiszpanii w 2010 roku energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych zostałaby wyprodukowana w zakładach wykorzystujących biomasę, to ich energia pierwotna powiązana byłaby pięć razy wyższej, a udział energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej byłby większy o 1,5 punktu procentowego od odnotowanego wskaźnika 11,3%.
W celu rozwiązania tego problemu metodologicznego poprzez Dyrektywę 2009/28 o Energii Odnawialnej, postanowiono zastosować nową metodologię obliczania dla celów udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Metodologia ta oparta jest na tak zwanej ostatecznej konsumpcji energii brutto. Według nowej metodologii energie odnawialne stanowiły 13,2% końcowego zużycia energii brutto w 2010 r.
W 2012 roku energie odnawialne stanowiły 12,2% całkowitego zużycia energii podstawowej w Hiszpanii, tj. o 0,6% więcej niż w poprzednich latach. Tak więc, aż do zeszłego roku, nie osiągnięto celu Hiszpanii zaplanowanego na rok 2010, określonego w Ustawie 54/1997 dla sektora energii elektrycznej o całkowitym zużycie energii pierwotnej w wysokości 12% ze źródeł energii odnawialnych.
Hiszpania nadal ma wysoką zależność od ropy naftowej, która stanowiła 42,2% zużycia energii pierwotnej oraz gazu ziemnego (22,1%) i energii jądrowej (12,6%).
Odnawialne źródła energii stanowiły 16,2% końcowego zużycia energii brutto w Hiszpanii w 2012 roku, co odpowiada wzrostowi o trzy punkty procentowe w porównaniu do 2011 roku. Celem dla Hiszpanii ustalonym przez europejską dyrektywę 2009/28/CE jest osiągnięcie 20% końcowego zużycia energii brutto w 2020 roku.

żródło: Opracowanie PKEO w ramach projektu Adelante

Odsłony: 2554