JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Rozwój odnawianych źródeł energii to rozwój regionu


Poprzez realizację wspólnej inicjatywy instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii zostanie wydana publikacja: „Praktyczny przewodnik rozwoju OZE", w której przedstawiono dotychczasowe doświadczenia praktyczne z zakresu implementowania instalacji wykorzystujących OZE. Dzięki doświadczeniom przedstawicieli biznesu i nauki opracowaliśmy kompendium, które umożliwi poszerzenie wiedzy i stanie się siłą napędową do podejmowania działań mających na celu rozwój klastrów, a tym samym przedsiębiorców działających w branży OZE.
Zasadność przygotowania przewodnika dobrych praktyk OZE jest bezpośrednio związana z uzyskanymi wynikami badań sondażowych przeprowadzonych wśród samorządowców (wójtów, burmistrzów), przedsiębiorców branży OZE i mieszkańców badanego podregionu krośnieńsko-przemyskiego. Zdecydowana większość, bo aż (82%) mieszkańców nie korzysta z odnawialnych źródeł energii. Prawie 60% respondentów uważa, że inwestowanie w energię ze źródeł odnawialnych jest opłacalne. Tylko 1/3 respondentów (29,4%) posiada wiedzę na temat kosztów wykonania instalacji OZE, zaś blisko 71% takiej wiedzy wcale nie posiada. Gdyby sytuacja dochodowa respondentów uległa poprawie, 66,7% z nich zainwestowałaby w instalacje OZE. Do urządzeń energetyki odnawialnej, którymi badane osoby byłyby potencjalnie zainteresowanie zaliczyć można: kolektor słoneczny – 66,7% wskazań, system fotowoltaiczny – 41,7%, małą elektrownie wiatrową – 25%, pompy ciepła – 25%, inteligentne zarządzanie budynkiem – 25%, kotły na biomasę – 2,8%. Urządzenia te zaspokoiłyby potrzeby mieszkańców głównie w zakresie: przygotowania ciepłej wody użytkowej – 77,8% wskazań, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – 58,3%, oświetlenia – 52,8%.
Do najistotniejszych barier ograniczających rozwój OZE w gminie, w opinii przedstawicieli jednostek terytorialnych, należą: brak informacji o zasobach OZE – 46,9% wskazań, brak wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków UE dla projektów wykorzystujących OZE – 43,8%, brak wiedzy na temat doświadczeń z gmin stosujących OZE – 31,2%, brak wiedzy na temat możliwości wykorzystania OZE – 28,1%, brak wiedzy na temat technologii i producentów urządzeń niezbędnych do wykorzystania OZE – 28,1%, brak wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania OZE – 25,0%, brak wiedzy na temat konieczności zwiększenia udziału OZE w produkcji energii – 18,8%.
W przypadku opinii przedstawionych przez samorządowców na terenie gmin objętych badaniem działają następujące instalacje OZE: kolektory słoneczne – 96,9% wskazań, urządzenia wykorzystujące biomasę (drewno, zrębki drzewne, trociny, pellet, słomę, siano, ziarno) – 53,1%, ogniwa fotowoltaiczne – 21,9%, urządzenia wykorzystujące energię wiatru – 21,9%, plantacje wieloletnich roślin energetycznych – 28,1%, pompy ciepła – 28,1%, wykorzystanie wód geotermalnych – 9,4%, wytwórnie paliw z biomasy – 3,1%.
Badane przedsiębiorstwa sektora OZE oferują następujące technologie i usługi: kolektory słoneczne – 71,4% wskazań, urządzenia z zakresu fotowoltaiki – 35,7%, urządzenia służące do wykorzystania energii geotermalnej – 35,7%, urządzenia służące do wykorzystania energii wiatrowej – 14,3%, urządzenia służące do wykorzystania energii bioenergii w zakresie wytwarzania energii i ciepła – 10,7%, urządzenia z zakresu kogeneracji i wytwarzania skojarzonego – 7,1%, urządzenia z zakresu efektywności energetycznej i redukcji emisji – 7,1%, oraz efektywności energetycznej budynków – 7,1%, %, urządzenia służące do wykorzystania energii wodnej – 3,6% wskazań, oraz biopaliw dla sektora transportu – 3,6%.
W zależności od stopnia realizacji rekomendowanych w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" rozwój energetyki opartej o generację rozproszoną, przyjętą w ekspertyzie za najbardziej optymalną ze względu na specyfikę regionu transgranicznego, określono strukturę potencjału technicznego OZE w powiatach podregionu krośnieńskiego i przemyskiego. Podstawowym założeniem jest stworzenie systemu opartego o wiele źródeł prosumenckich i generacji rozproszonej pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zaletą tego rozwiązania jest rozwój energetyki prosumenckiej, a wadą brak odpowiednich uregulowań prawnych dla tego typu rozwiązań oraz wysokie koszty stworzenia systemu, który nigdzie w Polsce nie został dotąd wdrożony na szerszą skalę. Wariant ten zakłada rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz administrację samorządową w celu zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Jest to wariant rozwoju sektora OZE, który powinien nastąpić przy wsparciu ze strony władz regionalnych.

Grzegorz Wisz, Małgorzata Lechwar, Jozef Boglarsky

Odsłony: 3115